Vijesti

Venera d.o.o. je jedan od vodećih distributera visokokvalitetnih proizvoda široke potrošnje na tržištu Bosne i Hercegovine.
Opsežno poznavanje tržišta, višegodišnja saradnja sa renomiranim svjetskim kompanijama, te velika prisutnost na tržištu cijele BiH, osigurale su dominaciju tržištem brandova koje zastupamo. Cijeli tekst...

Nazad

Politika kvaliteta

Venera doo Banja Luka politiku kvaliteta uspostavlja, primjenjuje i održava u skaldu sa zahtjevima ISO 9001:2008.
Kvalitet procesa rada posmatramo kao osnovu konkurentnosti i uspješnosti na tržištu. Venera doo teži da uvijek i u potpunosti ispuni zahtjeve i očekivanja kupaca i krajnjih korisnika, kao i drugih zainteresovanih strana, uz stalno povećanje efektivnosti i efikasnosti poslovanja.
Politika kvaliteta uspostavljena je u skladu sa svrhom postojnja Venere doo i obuhvata: ispunjenje zahtjeva kupaca i krajnjih korisnika proizvodom i uslugom visokog nivoa kvaliteta isporučenog u ugovorenom roku:

  • Poštovanje zakonskih propisa i ispunjenje obaveza prema državi;
  • Razvijanje dugoročnih i korektnih odnosa sa isporučiocima;
  • Obezbjeđenje kontinuiranog tehničko – tehnološkog razvoja procesa rada;
  • Isporučuje očekivanja zaposlenih i
  • Motivisanje zaposlenih da aktivno učestvuju u unapređenju kvaliteta procesa rada.

Politika kvaliteta Venera doo predstavlja okvir za uspostavljanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. Top menadžment će periodično preispitivati efikasnost svog QMS-a i svoje ciljeve kvaliteta u cilju osiguranja njihove efektivnosti i kontinuirane primjenjivosti.
Realizaciju politike i ciljeva kvaliteta postižemo jačanjem svijesti kod svih zaposlenih u Venera doo, da treba da imaju pozitivan odnos i odgovoran stav prema procesu rada za koji su odgovorni.